Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Meer vrijheid

 

Voor alle adepten van regelarme zorg moet het een opluchting zijn!

Voor alle gebruikers van het woord “contextgebonden” kan het niet anders dan vanzelfsprekend zijn

En zelf vind ik het eigenlijk ook wel een verbetering ten opzichte van de oude wet. De nieuwe Wmcz geeft zorgorganisaties meer vrijheid om medezeggenschap zodanig te regelen dat de gekozen structuur past bij de organisatie waarin gewerkt wordt.

 

Zie de tekst van de artikel 8 lid 4 en 8 lid 5:

“8.4: Onverminderd het eerste lid kan een instelling meerdere cliëntenraden instellen. Een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven of die bij cliënten thuis zorg laat verlenen, is hiertoe op verzoek van een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers verplicht indien dit gelet op de locaties waar de zorg wordt verleend, de verschillende vormen van zorg die worden verleend of de verschillende cliëntgroepen waaraan de zorg wordt verleend redelijkerwijs van haar kan worden verlangd.”

“8.5: Er kan een centrale cliëntenraad worden ingesteld. Een centrale cliëntenraad is een cliëntenraad in de zin van deze wet.

 

Keurslijf 

In de huidige wet staat nog dat zorgorganisaties  voor elke instandgehouden instelling een cliëntenraad in moeten stellen.

Dat leidt er in de praktijk toe dat er cliëntenraden in stand worden gehouden in situaties waarin dat geen zin heeft. Bijvoorbeeld in situaties waarin de organisatiestructuur niet meer parallel loopt aan de instellingen. Dat is het geval wanneer zorgorganisaties zijn georganiseerd in regio’s of in zorgsoort. De locatie is dan al snel niet meer de onderscheidende factor. Een aparte cliëntenraad per locatie ligt dan ook niet meer direct voor de hand.

Het kan ook zijn dat er praktische overwegingen zijn om cliëntenraden samen te voegen. Bijvoorbeeld als het écht niet lukt om voldoende  leden voor de bestaande raden te krijgen.

 

Context

Het kán zijn dat de context van de cliëntenraden en van de zorgorganisatie zodanig is, dat het nodig is om naar een andere organisatievorm van medezeggenschap te kijken.

Dit nieuwe wetsvoorstel biedt daarvoor de ruimte. Tegelijkertijd biedt de nieuwe wet voldoende waarborgen die voorkomen dat er te drastisch in bijvoorbeeld lokale cliëntenraden wordt gesneden.

 

Voor vormgeving van zinvolle medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt is deze nieuwe tekst kortom een vooruitgang.

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu