Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgesteld. Voor cliëntenraden in de sector verpleging en verzorging is het boeiende lectuur.

Er staan namelijk een aantal zaken in die vanuit het oogpunt van medezeggenschap interessant zijn.

Zo worden er 13 thema’s benoemd (zie hieronder) die belangrijk zijn bij de beoordeling van kwaliteit. Het is de bedoeling dat die thema's nog een verdere invulling krijgen. 

In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.

 

Kwaliteitsplan

Verder wordt het kwaliteitsplan beschreven. In de loop van 2017 moeten instellingen dat plan hebben opgesteld in samenspraak met onder andere de cliëntenraad.

Dat kwaliteitsplan bevat een omschrijving van en toelichting op beleid en maatregelen op de acht onderdelen van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan bevat ook een verbeterparagraaf per locatie.

Dat kwaliteitsplan moet door de zorgaanbieder in samenwerking met cliënten en naasten (CR), (para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgesteld.

 

Belang voor cliëntenraden

Kwaliteit van zorg is de corebusiness van cliëntenraden. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden kennis nemen van de inhoud van dat kwaliteitskader en nadenken over wat dat kwaliteitskader betekent voor hun eigen functioneren.

Denk daarbij aan het gesprek over de verdere invulling van thema’s als bijvoorbeeld compassie, autonomie en zingeving. Thema’s die ook in de cliëntenraad regelmatig besproken worden.

Denk ook aan de vaststelling van het kwaliteitsplan, waarvan de instellingen in de loop van 2017 een eerste exemplaar moeten hebben opgesteld. Dat moet onder andere gebeuren in samenspraak met de cliëntenraad en het is voor de raad dan ook hét moment waarop hij invloed uit kan oefenen op het kwaliteitsbeleid.

 

13 thema's die belangrijk zijn bij de beoordeling van kwaliteit 

 • Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
 • Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt;
 • Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase;
 • Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.
 • Zingeving
 • Zinvolle tijdsbesteding
 • Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
 • Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
 • Wooncomfort
 • Medicatieveiligheid
 • Decubituspreventie
 • Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
 • Preventie van acute ziekenhuisopnamen

 

Meer weten over de mogelijkheden van zeggenschap.nu op het gebied van kwaliteit en cliëntenraad?  Klik hier

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu